به زودی بازخواهیم گشت...
سامانه مهارت در حال بروزرسانی است

باتوجه به چندین سال خدمات دهی بر بستر سامانه نسخه قدیم مهارت، نیاز به سامانه‌ای جدید بیش از پیش احساس می‌گردید.
نسخه جدید سامانه مهارت با امکانات به روز به زودی در دسترس کاربران عزیز خواهد بود.