مجموعه قوانین ومقررات مرتبط

تفاهم نامه آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)

دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)

دانلود قرارداد اجرایی آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت) سال 1400-1399