شرکای اجتماعی وآموزشی

قرارگاه مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح 

 موضوع تفاهم نامه  :

3-1-همکاری و ایفای نقش موثرکانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور درفرآیند و برنامه های طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه .

3-2-همکاری و ایفای نقش موثر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای کشور در ارائه آموزش های مهارتی کارکنان سازمان بسیج مستضعفین .

3-3-همکاری و ایفای نقش موثرکانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور در فرآیند آموزش خانواده‌های کارکنان نیروهای مسلح

3-4-همکاری و ایفای نقش موثرکانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشوردر فرآیند آموزش پرسنل پایور ( کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی )

3-5-همکاری و ایفای نقش موثر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشوردر فرآیند آموزش نیروهای بازنشسته کلیه سازمان های نیروهای مسلح

تبلیغات
اخبار سامانه