شرکای اجتماعی و آموزشی

مؤسسه آموزشی خانه مهارت ایرانیان 

 موضوع تفاهم نامه :

    1. توانمندسازی موسسان، مدیران و مربیان و کارکنان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزادکشور در حوزه‌های مدیریت و فناوری‌های روز و آموزش‌های تخصصی
    2. برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت برای مدیران و مربیان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در قالب سمینار، کارگاه‌های عمومی و تخصصی بصورت حضوری و الکترونیکی و اجرای تورهای آموزشی تفریحی
    3. برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، رشته‌های مختلف و جذاب برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای
    4. برگزاری مسابقات ملی مدیران و مربیان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای، سمینارهای ملی ، منطقه‌ای و استانی با مشارکت طرف دوم و کانون‌های استانی، انجمن‌های صنفی عضوکانون کشوری
    5. ایجاد بسترمناسب معرفی توانمندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور با انجام تبلیغات در اجرای بندهای  یک ، دو، سه، همین ماده به منظورافزایش قدرت جذب آموزشگاه های فنی و حرفه ای .

6-1- هزینه بهرمندی از خدمات بند 1و2 همین ماده  بعهده متقاضیان بوده که بنابرپیشنهاد طرف دوم وتائید طرف اول تعیین خواهد شد .

تبصره : طرف دوم موظف است ازمحل درآمدهای موضوع تفاهم نامه سهم نظارت عوامل طرف اول رابه ترتیب :(آموزشگاه 8% ، انجمن صنفی مربوطه 4% درصد ، کانون استان2% درصد وکانون کشوری 1%درصد ، پرداخت نماید .

تبلیغات
اخبار سامانه