تشکل های صنفی آموزشگاه

فهرست اسامی اعضای هیات مدیره کانون کشوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

اله کرم لیراوی

رئیس هیات مدیره  

09173779328

2

آتیه ناوران

نایب رئیس

09111358347

3

سیداسماعیل سیداشرفی

دبیر

09167260229

4

علی شجاعی

عضو هیات مدیره

09136010017

5

بهروز شیری

عضو هیات مدیره

09183434922

6

صمدقاسمیه

عضو هیات مدیره

09144314865

7

افسانه عینی

عضو هیات مدیره

09113422375

8

فرهادجامه شورانی

عضو هیات مدیره

09188361504

9

راحله صادق زاده

عضو هیات مدیره

09121438959

10

مجید معافی

عضو هیات مدیره

09227608117

11

مرضیه عابدپور

عضو هیات مدیره

09125001082

12

مریم اصلانی

عضو هیات مدیره

09198936104

13

علی عسکراسلام پناه

عضو هیات مدیره

09177429360

تبلیغات
اخبار سامانه