شرکای اجتماعی وآموزشی

وزارت آموزش وپرورش - معاونت متوسطه - دفترمتوسطه اول 

طرح آموزش مهارت های کوتاه مدت (ایران مهارت)

https://www.medu.ir/