شرکای اجتماعی وآموزشی

سازمان متخصصین ومدیران ایران (غیردولتی

 http://emigroup.ir/

 www.linkediniran.ir

- ارائه خدمات آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای، منطبق براستانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توسط آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور وابسته به کانون کشوری به اعضای سازمان  

- ارائه خدمات آموزشی و رفاهی توسط سازمان و نمایندگی‌های آن درسراسرکشور و خارج از کشور به مؤسسان و کارکنان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور و خانواده آنها 

- همکاری در تدوین استاندارد های شایستگی و حرفه های مورد نیاز در حوزه کارآفرینی.

- همکاری در برگزاری گردهمائی، سمینار علمی وترویجی در حوزه های مختلف موردتوافق طرفین .

- همکاری دربرگزاری گردهمائی، سمینار علمی و ترویجی وکارگاههای آموزشی در حوزه توسعه فرهنگ مهارت آموزی.

تبلیغات
اخبار سامانه