امور اداری

طرح ایران مهارت

رشته: امور اداری

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
امور اداری انجام مکاتبات اداری ساده  14
امور اداری چیدمان زونکن 10
امور اداری رعایت آداب پذیرایی در مراسم‌هاي رسمی 23
تبلیغات
اخبار سامانه