امور زراعی

استانداردهای خاص ایران مهارت

امور زراعی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
امور زراعی بسته‌بندی انواع جوانه‌های گندم، ماش و عدس 14
امور زراعی بسته بندی زعفران  9
امور زراعی بسته بندی قارچ 16
امور زراعی پرورش زعفران در گلدان   18
امور زراعی تولید قارچ دکمه ای  25
امور زراعی تولید قارچ صدفی  20
امور زراعی کوددهی انواع گیاهان آپارتمانی 16
تبلیغات
اخبار سامانه