امورشیلات و آبزی پروری

طرح ایران مهارت

رشته: امورشیلات و آبزی پروری

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
امورشیلات و آبزی پروری پرورش ماهیان آکواریومی  18
امورشیلات و آبزی پروری پرورش ماهیان سردابی 20
امورشیلات و آبزی پروری پرورش ماهیان گرمابی 20
امورشیلات و آبزی پروری پرورش میگو 20
تبلیغات
اخبار سامانه