بهداشت و ایمنی

طرح ایران مهارت

رشته: بهداشت و ایمنی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
بهداشت و ایمنی انجام کمک های اولیه 15
بهداشت و ایمنی آمادگی در مقابل بلایاي طبیعی و انسانی 25
بهداشت و ایمنی رعایت بهداشت و نکات ارگونومی 20

 

تبلیغات
اخبار سامانه