صنایع خودرو

طرح ایران مهارت

رشته: صنایع خودرو

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنایع خودرو تعمیر اولیه دوچرخه 18
صنایع خودرو بازدید وسرویس اولیه خودرو(روغن ها،آب،تایرها) 10
صنایع خودرو بازوبست قطعات برقی موتورسیکلت 10
صنایع خودرو تعمیر ساده استارت خودرو 30
تبلیغات
اخبار سامانه