صنایع دستی (دوخت های سنتی)

طرح ایران مهارت

رشته: صنایع دستی (دوخت های سنتی)

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنایع دستی (دوخت های سنتی) پته دوزی یک طرح ساده بته جقه 18
صنایع دستی (دوخت های سنتی) تکه دوزی یک طرح ساده با دست 15
صنایع دستی (دوخت های سنتی) چهل تکه دوزی ساده با دست 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) کاموا و کوبلن دوزی طرح های ساده 15
صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلدوزی اولیه یک گل و طرح ساده 10
صنایع دستی (دوخت های سنتی) تلفیق دوخت های سنتی و مدرن 15
صنایع دستی (دوخت های سنتی) شماره دوزی یک طرح ساده 10
صنایع دستی (دوخت های سنتی) کچه دوزی ساده 15
صنایع دستی (دوخت های سنتی) روبان دوزی ساده  15
صنایع دستی (دوخت های سنتی) ملیله دوزی ساده   10
صنایع دستی (دوخت های سنتی) هویه کاری روی پارچه   12
صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلابتون دوزی (کمه دوزی) 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) کریشی دوزی بلوچ 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) عروسک دوزی با جوراب 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) شبکه دوزی 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) سیاه دوزی 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوخت لباس محلي بلوچي (تک دار) 40
صنایع دستی (دوخت های سنتی) پلیوار دوزي 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) پولک و منجوق دوزي 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) خوس دوزي 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) درویش دوزي (تفرشی دوزي) 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوخت عروسک نمدي 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوخت لباس محلی سیستانی 40
صنایع دستی (دوخت های سنتی) ساخت زیورآلات گلدوزي سه بعدي 20
صنایع دستی (دوخت های سنتی) ساخت هفت سین با کچه 30
صنایع دستی (دوخت های سنتی) سکه دوزي 25
صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوزن دوزي بلوچ 25
تبلیغات
اخبار سامانه