صنایع کاغذ

طرح ایران مهارت

رشته: صنایع کاغذ

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنایع کاغذ کاغذ سازی ساده دستی ‍‍‍‍ 17
تبلیغات
اخبار سامانه