صنعت ورزش

طرح ایران مهارت

رشته: صنعت ورزش

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنعت ورزش بررسی فنون دروازه بانی در فوتبال 10
صنعت ورزش تجزیه و تحلیل ساده فوتبال 12
تبلیغات
اخبار سامانه