فرش

طرح ایران مهارت

رشته: فرش

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
فرش بافت قالی (ترکی بافت) 30
فرش رفوگري (دوگره زنی) 20
تبلیغات
اخبار سامانه