فناوری نانو

طرح ایران مهارت

رشته: فناوری نانو

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
فناوری نانو بهبود حاصلخیزی خاک باغچه و گلدان با استفاده از فناوری نانو  10
تبلیغات
اخبار سامانه