فناوری محیط زیست

طرح ایران مهارت

رشته: فناوری محیط زیست

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
فناوري محیط زیست انتخاب گیاهان و سازه های متناسب برای طراحی فضای سبز 20
فناوري محیط زیست نگهداری گل وگیاهان پوششی برای فضای سبز 20
فناوري محیط زیست کاشت گیاهان زینتی 30
فناوري محیط زیست کاشت درخت و درختچه 30
فناوري محیط زیست چمن کاري 30
تبلیغات
اخبار سامانه