گردشگری

طرح ایران مهارت

رشته: گردشگری

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
گردشگری راهنمایی اکوتوریسم (بوم گردشگری) 20
گردشگری راهنمایی عمومی گردشگری 20
گردشگری راهنمایی گردشگری فرهنگی 15
گردشگری راهنمایی گردشگری محلی 18
گردشگری راهنمایی موزه 17
گردشگری شناسایی فرصت‌های کسب و کار در گردشگری محلی 18
گردشگری مکالمه با گردشگران  به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) 20
تبلیغات
اخبار سامانه