مراقبت و زیبایی

طرح ایران مهارت

رشته: مراقبت و زیبایی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
مراقبت و زیبایی بافت مو 20
مراقبت و زیبایی پیرایش مردانه با شانه و قیچی 30
مراقبت و زیبایی پیرایش مردانه با ماشین و شانه 30
مراقبت و زیبایی چهره پردازي کودك 25
تبلیغات
اخبار سامانه