امور اداری

مهارت‌های مرتبط با دیپلم کاردانش

دانلود جدول درسی رشته امور اداری (کلیک کنید)

نام رشته مهارتی ساعت
 کاربر رایانه 300
 نگارنده متون فارسی 240
 تندخوان 187
 کاربر نرم افزار اداری 230
 بایگان 96
 مسئول دفتر 70
 سرپرست دبیرخانه 176
 مسئول کاردکس و کنترل موجودی 143
 اتوماسیون اداری درجه 2 104
 تحصیل دار 105
 کارمند اداری و دبیرخانه درجه 2 51