اعلام ثبت نام مدرسین به کانون استان‌ها

رؤسای محترم کانون‌های استانی

کانون کشوری در نظر دارد جهت توانمندسازی مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های آزاد و تعالی تشکل‌های صنفی از طریق ایجاد و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و صلاحیت‌‌دار نمودن آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، با استفاده از ظرفیت و توانایی‌های آموزشگاه‌های آزاد و تشکل‌های صنفی کشور، دوره‌های آموزشی ویژه مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های آزاد و رؤسا و اعضای هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و کانون‌های استانی اجرا نماید. .....

مشاهده متن کامل

تبلیغات