حضور کارگشا و امیدآفرین

درپی بازدیدجمعی ازمدیران ستادی ازبرخی مراکز آموزشی تابعه استان تهران ،جلسه مشترکی باحضور تنی چند ازمسیولان آموزشگاههای آزاد که به دلیل کرونا باترکیبی محدوداز روسای انجمن های آموزشگاههای آزادتهران وشهرستانهای تابعه و اعضای هیأت مدیره کانون استان و کارگروه رسیدگی به شکایت تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا با ارایه گزارش جامعی از وضعیت بخش خصوصی استان شامل عملکردتفکیکی مراکز معین ۱۶ گانه ، رسیدگی به شکایات ، متقاضیان تاسیس آموزشهای مجازی تسهیلات کرونا و.. آغاز و سپس هرکدام از ۹ نفرحاضرین بخش خصوصی نسبت به طرح موانع وچالشهای حوزه اجرایی آموزش وآزمون پرداختند ومدیران محترم ستادی و استان باجمع بندی موارد برای پیگیری امور رهنمودهای ارزنده ای ارایه کردند.

تبلیغات
اخبار سامانه