لوگو مهارت
تلاوت آیات کلام اله مجید
ساعت شروع: 09:30 مدت زمان: 3 دقیقه
سرود ملی جمهوری اسلامی
ساعت شروع: 09:33 مدت زمان: 2 دقیقه
خوش آمد گویی حامی
ساعت شروع: 09:35 مدت زمان: 5 دقیقه
کلیپ معرفی حامی
ساعت شروع: 09:40 مدت زمان: 2 دقیقه
سخنرانی وخوش آمدگویی
ساعت شروع: 09:42 مدت زمان: 18 دقیقه
اقدامات دوره پنجم کانون
ساعت شروع: 10:00 مدت زمان: 3 دقیقه
سخنرانی دکتر لیراوی
ساعت شروع: 10:03 مدت زمان: 22 دقیقه
معرفی مهارت کارت
ساعت شروع: 10:25 مدت زمان: 2 دقیقه
سخنرانی دکتر نماینده
ساعت شروع: 10:27 مدت زمان: 15 دقیقه
سخنرانی مهندس احمدی
ساعت شروع: 10:42 مدت زمان: 10 دقیقه
اقدامات دوره پنجم کانون
ساعت شروع: 10:52 مدت زمان: 3 دقیقه
سخنرانی دکتر نجفی
ساعت شروع: 10:55 مدت زمان: 15 دقیقه
معرفی سازمان متخصصین و مدیران
ساعت شروع: 11:10 مدت زمان: 2 دقیقه
سخنرانی دکتر مصدری
ساعت شروع: 11:12 مدت زمان: 15 دقیقه